Miljonregn över värdefulla ängar

temabild: Pixabay

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida. 

Det finns idag stora marker  bestående av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver lite extra arbete för att åter kunna brukas.

Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel av EU:s Life-fond i syfte att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige.

– Vi tycker det är väldigt roligt att få dessa medel så att vi tillsammans med markägare och djurhållare kan få tillbaka fler av våra blommande ängar och betesmarker. Samarbetet mellan så många länsstyrelser är också givande och gör att vi får större effekt av våra åtgärder, säger Ulrica Swärd, chef på Länsstyrelsen Östergötlands enhet för naturskötsel, i ett pressmeddelande.

Projektet kallas för Life RestoRED. Övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027.

I Östergötland kommer bland annat åkermark som ingår i Hagebyhöga kalkkärr utanför Vadstena restaureras genom schaktning och restaurering av hydrologin. Förhoppningen är att om några år återigen kunna se orkidéer även på den gamla åkermarken. På de flesta andra platser kommer restaureringen bestå av att ta bort igenväxning och stängsla för att få betesdjur på plats.